POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Această politică are scopul de a vă informa cu privire la condițiile în care Salarium Fintech SRL, cu sediul în Târgoviște, Dâmbovița, str. Gimnaziului, nr. 18, et. 1, camera 2, cod poștal 130017, România, e-mail: [email protected], înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J15/970/2020, cod fiscal 43081408 (”Salarium”), colectează, procesează, utilizează și protejează datele dvs. cu caracter personal. Potrivit legii, datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau
identificabilă. (“Date cu Caracter Personal”).

Confidențialitatea datelor dvs. este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, prin urmare, ne asigurăm că prelucrarea datelor dvs. are loc în deplină conformitate cu principiile enunțate în legislația aplicabilă, inclusiv dar fără limitare la Regulamentului general privind protecția datelor. 679/2016 (“GDPR”) și Legea nr. 190 din 18 iulie 2018privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTA POLITICĂ, ÎNTRUCÂT, PRIN ACCEPTAREA ACESTEIA, SUNTEȚI DE ACORD CU TOATE CLAUZELE INDICATE MAI JOS. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE ACORD CU PREVEDERILE POLITICII, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚIA SERVICIILE SALARIUM.

1. Scopul Politicii de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal
Prezenta Politică are scopul de a vă informa pe dvs., în calitate de persoană vizată, despre modalitatea în care Salarium, în calitate de operator de Date cu Caracter Personal, acționează în relația cu dvs. în cadrul accesului și utilizării platformei noastre web, www.salarium.ro, și a aplicației Salarium (”Aplicația”), precum și cu privire la canalele de comunicare prin care puteți intra în legătură cu noi pentru raportarea oricărei abateri de la Politică sau dacă aveți întrebări. Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal menționate în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezentele condiții de utilizare, vă rugam să ștergeți Aplicația și să nu continuați utilizarea serviciilor noastre.Prevederile acestei Politici au rol pur informativ și nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislația.

2. Date cu Caracter Personal prelucrate
Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră și pe care noi le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră (în momentul înregistrării în Aplicație), de la angajatorul dvs. sau de la furnizorul extern de servicii HR cu careangajatorul dvs. a încheiat un acord de externalizare a serviciilor de gestionare a personalului. (”Platforma HR”).
Aceste Date cu caracter personal pot include următoarele categorii de date:
– detalii personale: nume, prenume, sex, data nașterii/ vârsta, cod numeric personal (CNP); alte informații din actul dumneavoastră de identitate,;
– detalii profesionale: angajator, poziție, funcție, salariu și modalitate de plată;
– date referitoare la conturile bancare utilizate de dvs. cu ocazia efectuării retragerilor avansurilor salariale;
– istoricul conversațiilor purtate cu dvs.
– date biometrice.

3. Scopul prelucrării
– Identificarea dvs. în calitate de angajat al unei entități juridice cu care Salarium a încheiat parteneriate, pentru a vă oferi posibilitatea de a obține avansuri salariale într-un mod sigur și facil.
– Adoptarea măsurilor de precauție pentru peîntâmpinarea fraudelor;
– desfășurarea relației contractuale dintre angajatorul dvs./dvs. și Salarium
– Analize și statistici privind utilizarea produselor noastre, pentru optimizarea și îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre;
Aveți dreptul de a vă retrage acordul pentru prelucrare sau de a vă opune prelucrării și, în cazul în care nu există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care să prevaleze, vom înceta prelucrarea datelor.

4. Temeiul legal
Majoritatea informațiilor le obținem direct de la dvs., fiind prelucrate în temeiul articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDR – prelucrare în baza consimțământului persoanei vizate. Salarium prelucrează datele dvs. cu caracter personal și în temeiul articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale, respectiv art. 6 alin. (1) litera c) din GDPR – prelucrarea pentru îndeplinirea unor obligații legale care îi revin operatorului (Salarium). De asemenea, în cadrul prelucrării categoriilor speciale de date cu caracter personal (ex. date biometrice), Salarium vă solicită consimțământul în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

5. Drepturile dvs.
Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale:
▪ Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi, precum și informații despre procesarea specifică, cum ar fi: scopurile prelucrării, categorii de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate, dacă transferăm datele cu caracter personal în
străinătate și cum le protejăm;
▪ Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care identificați că acestea sunt eronate sau incomplete;
▪ Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, și anume atunci când acestea nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate, dacă vă retrageți consimțământul privind prelucrarea (și nu există niciun alt motiv legal pentru prelucrare) sau dacă vă opuneți prelucrării;
▪ Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a obține transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm;
▪ Dreptul la opoziție: în anumite situații, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale de către noi.
▪ Retragerea consimțământului: În măsura în care ați consimțit la prelucrarea Datelor dvs. personale, puteți oricând să vă retrageți consimțământul, fără a afecta legalitatea procesării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.
▪ Dreptul de a nu fi supus vreunei decizii individuale automate: aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod semnificativ. Un astfel de drept nu poate fi exercitat atunci când decizia:(i) este necesară pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract între dvs. și Salarium; (ii) este necesară pentru luarea unor măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime; sau (iii) se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
▪ Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal(“DPA”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Datele de contact ale DPA sunt: Bulevardul Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Cod Postal 010336, București, România; e-mail: [email protected]. Lista completă a autorităților de protecție a datelor din Uniunea Europeană: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

6. Exercitarea drepturilor cu privire la Datele dvs. cu Caracter Personal 

Orice solicitare privind Datele cu Caracter Personal poate fi adresată prin transmiterea unui e-mail la adresa [email protected]. Pentru a ne asigura că persoana care ne contactează cu privire la datele dvs. cu caracter personal sunteți chiar dvs., ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea anterior eliberării
oricărui tip de răspuns cu privire la datele cu caracter confidențial, tocmai în scopul de a asigura confidențialitatea tuturor datelor.
De regulă, vă puteți exercita drepturile gratuit. Cu toate acestea, cererile vădit nefondate, repetitive în mod nejustificat sau excesive pot fi supuse unei taxe. Facem toate eforturile pentru a răspunde cererii dvs. în termen de o lună de la primirea cererii. Această
perioadă poate fi prelungită cu încă două luni, dacă este necesar, ținând cont de complexitatea și numărul cererilor, caz în care vă vom informa despre orice prelungire și despre motivele întârzierii

7. Cine poate accesa Datele cu caracter personal pe care ni le-ați încredințat?
Datele cu caracter personal sunt transferate doar în conformitate cu prevederile aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal. În anumite cazuri, vă rugăm să aveți în vedere că legea permite ca transferul să se realizeze fără ca dvs. să fiți informat.
În prezent, Salarium dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal către:
▪ angajatorul dvs. și Platforma HR, în legătură cu cuantumul avansurilor salariale solicitate de dvs. în decursul unei perioade, în vederea decontării sumelor achitate prin intermediul Salarium;
▪ contabili, auditori, avocați și alt personal profesionist extern, care vor fi ținuți de obligații legale sau contractuale de confidențialitate;
▪ autoritățile publice, dacă dezvăluirea este necesară pentru a ne conforma cu o obligație prevăzută de legislația aplicabilă.
▪ furnizorii de servicii (acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite de Salarium) și pe care Salarium îi contactează pentru servicii administrative, pentru marketing si alți furnizori de servicii (de exemplu, furnizori de servicii IT, servicii de stocare de date etc.). Ne asigurăm în permanență că toți subcontractanții noștri respectă toate normele în materia protecției datelor cu caracter personal, astfel încât datele dvs. să fie protejate într-o manieră optimă. Sistemul aflat la baza funcționării Salarium este operat de Pay Point SRL, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Decebal 6, cod identificare fiscal (IDNO) 1008600015890, acreditată să proceseze date cu caracter personal conform reglementărilor în vigoare în țara de origine.
▪ alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre;

8. Măsuri de securitate
Salarium pune pe primul loc securitatea Datelor dvs. cu Caracter Personal. În acest sens, luăm toate măsurile de precauție necesare, având în vedere natura datelor cu caracter personal și riscurile legate de prelucrarea datelor, pentru a menține securitatea datelor și, în special, pentru a preveni denaturarea, deteriorarea sau accesul neautorizat al terților (protecția fizică a locației, proceduri de autentificare cu acces personal, securizat prin identificatori și parole confidențiale, criptarea sau anonimizarea datelor cu caracter personal, stocarea în medii sigure. Cu toate acestea, în pofida eforturilor noastre, nu putem garanta întotdeauna eficacitatea măsurilor de securitate implementate și, prin urmare, nu putem garanta securitatea datelor cu caracter personal în orice
moment.

9. Actualizarea Politicii
Aceasta Politică a devenit aplicabilă la data de (20 ianuarie 2021). Este posibil sa actualizăm sau să modificăm această Politică de confidențialitate după cum este necesar, urmând a vă aduce la cunoștință aceste modificări. Cu toate acestea, vă recomandăm să consultați din timp în timp această pagina daca doriți să fiți informat despre modalitatea în care datele dvs. sunt colectate și protejate. Pentru a solicita mai multe detalii cu privire la măsurile luate pentru a vă proteja informațiile personale în
cazurile menționate mai sus, ne puteți contacta la orice moment, la adresa [email protected]